Všeobecné obchodné podmienky - MojaVstupenka.sk

Všeobecné obchodné podmienky pre portál mojavstupenka.sk

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou MADUKU s.r.o. so sídlom Dlhá 819/31 949 01 Nitra, IČO: 54 071 577, DIČ:2121711614, IČ DPH: SK2121711614 registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v oddieli Sro, vo vložke číslo 55447/N. a zákazníkom, držiteľom vstupenky a návštevníkom týkajúce sa kúpy vstupeniek na hudobné, kultúrne, športové, či iné podujatie zaradené v systéme prostredníctvom portálu mojavstupenka.sk (ďalej len “VOP”).

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť MADUKU s.r.o. so sídlom Dlhá 819/31 949 01 Nitra, IČO: 54 071 577, DIČ:2121711614, IČ DPH: SK2121711614 registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v oddieli Sro, vo vložke číslo 55447/N) prevádzkuje internetový portál mojavstupenka.sk (ďalej len “portál mojavstupenka.sk”).

2. Mojavstupenka.sk  sprostredkúva a zabezpečuje predaj a distribúciu vstupeniek na podujatie ktoré usporadúva spoločnosť MADUKU s.r.o. prostredníctvom predajného a rezervačného systému mojavstupenka.sk (ďalej len “systém“).

3. Úlohou systému je rezervácia a predaj vstupeniek na hudobné, kultúrne, športové, či iné podujatie koncovým zákazníkom. Koncovým zákazníkom sa rozumie osoba, ktorá vstupenku prostredníctvom systému zakúpila. Držiteľom vstupenky je osoba, pre ktorú zákazník vstupenku kúpil, a ktorej meno je potrebné uviesť pre úspešné odoslanie objednávky v systéme. Zákazník môže, ale nemusí, byť držiteľom vstupenky.

4. Po úspešnom overení platnosti vstupenky na mieste konania podujatia sa držiteľ vstupenky stáva návštevníkom.

II. Služba

1. Používanie portálu mojavstupenka.sk je bezplatné a nie je podmienené registráciou.

2. Katalóg podujatí zverejnených na portáli mojavstupenka.sk je vždy aktuálny zoznam takých podujatí, na ktoré mojavstupenka.sk môže predávať vstupenky.

3. Možnosť zakúpiť vstupenku nemusí byť aktívna pre každé podujatie zobrazené na portáli mojavstupenka.sk. Ak vstupenky na zvolené zobrazené podujatie nie sú (ešte/už) v predaji, zákazník je o tejto skutočnosti informovaný textovou informáciou na stránke takého podujatia.

4. Stránkou podujatia sa rozumie taká stránka, ktorá obsahuje na najväčšej ploche informácie o jedinom podujatí, a je možné na ňu smerovať konkrétnou URL linkou v tvare “…/events/názov-podujatia”.

5. Stránka podujatia obsahuje tieto informácie:

a) Názov podujatia

b) Miesto konania

c) Dátum a čas začiatku podujatia

d) Predpokladaný čas konca podujatia, ak je k dispozícii

e) Kategórie vstupeniek, ak sú k dispozícii, a ceny vstupeniek

f) Krátky popis podujatia

g) Názov interpreta (interpretov) a podobne

6. Každý zákazník si na portáli mojavstupenka.sk môže zriadiť účet. Po prihlásení sa do svojho účtu sa automaticky pri objednávke predvyplnia polia s fakturačnými a doručovacími údajmi na základe informácií, ktoré do systému zadal. V správe svojho účtu má zákazník prehľad o všetkých svojich objednávkach, zakúpených vstupenkách a faktúrach.

III. Vstupenka

1. Vstupenka je doklad o zaplatení vstupného na zvolené podujatie, ktorá oprávňuje držiteľa vstupenky na vstup a zotrvanie v priestore určenom na konanie podujatia a sledovanie podujatia v zmysle podmienok určených usporiadateľom.

2. Vstupenka obsahuje nasledovné údaje:

a) Názov podujatia a/alebo meno interpreta/interpretov,

b) Miesto a čas začiatku konania podujatia,

c) Môže obsahovať meno a priezvisko držiteľa vstupenky pokiaľ sa jedná o podujatie ktoré si to vyžaduje

d) Cenu vstupného,

e) EAN kód a/alebo QR kód pre kontrolu platnosti vstupenky

f) Obchodný názov a adresu sídla usporiadateľa podujatia.

g) Fakturačné údaje zákazníka

3. Vstupenka je neprenosná. Držiteľ vstupenky je osoba oprávnená na vstup a zotrvanie v priestore určenom na konanie podujatia a sledovanie podujatia v zmysle podmienok určených na konkrétnom podujatí. Pokiaľ povaha podujatia prikazuje mať na vstupenke meno účasníka, táto vstupenka je neprenosná .

4. Zákazník môže prostredníctvom jednej objednávky zakúpiť jednu alebo viac vstupeniek, ak mojavstupenka.sk  nestanovila maximálny počet vstupeniek pre jednu objednávku.

5. Rezervácia a kúpa vstupenky prebieha na portáli mojavstupenka.sk špecifickými krokmi a postupnosťou stanovenou priamo pri vybranom podujatí.

6. Vstupenku zákazník kupuje uhradením plnej sumy svojej objednávky okamžite po kliknutí na tlačidlo Záväzná objednávka s povinnosťou platby.

7. Okamžitá platba je na portáli mojavstupenka.sk možná týmito spôsobmi:

a) Prevodom na účet mojavstupenka.sk. Zákazník zaplatí za svoju objednávku štandardným bankovým prevodom na účet mojavstupenka.sk. Zákazník musí zadať svojej banke platobný príkaz najneskôr do 2 kalendárnych dní odo dňa vytvorenia objednávky na portáli mojavstupenka.sk,

b) Prostredníctvom platobnej brány (bankové tlačidlá, platba kartou a ďalšie platobné metódy) v zabezpečenom prostredí.

8. Ak zákazník neuhradí plnú výšku svojej objednávky alebo banke nedoručí príkaz na úhradu podľa ods. 7 písm. a) v uvedenej alebo inak oznámenej lehote, jeho rezervácia sa automaticky ruší.

9. Na portáli mojavstupenka.sk je možné zakúpiť každú vstupenku v jednej forme (ak nie je uvedené inak):

a) OnlineTicket je virtuálna vstupenka vo formáte PDF, ktorú si zákazník musí vytlačiť sám, vo formáte A4. Držiteľ vstupenky sa musí prezentovať touto vytlačenou vstupenkou pri vstupe na vybrané podujatie. PDF vstupenku je možné vytlačiť okamžite po zaplatení objednávky priamo na portáli mojavstupenka.sk, alebo vytlačiť z prílohy e-mailu, ktorý systém zákazníkovi zašle okamžite po potvrdení platby za objednávku,

10. mojavstupenka.sk je oprávnená prijímať platby od zákazníkov na svoj účet. mojavstupenka.sk nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú zákazníkovi v dôsledku straty, krádeže alebo zničenia vstupeniek na ceste od mojavstupenka.sk k zákazníkovi.

11. Každá vstupenka obsahuje EAN kód a/alebo QR kód. Oba kódy v sebe nesú rovnakú informáciu – aktivačný kód, ktorý má každá vstupenka jedinečný. Každú vstupenku možno použiť len raz, ak nie je uvedené inak. Mojavstupenka.sk eviduje použité vydané vstupenky podľa týchto aktivačných kódov.

12. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť, svojvoľne upravovať či duplikovať. Falšovanie alebo kopírovanie vstupenky je trestné. Vstupenka je platná iba bez úprav, poškodenia, v prípade OnlineTicketu v celom formáte A4. QR kód a/alebo EAN kód na vstupenke musia byť čitateľné elektronickou čítačkou EAN/QR kódov na mieste konania podujatia. Vstupenka zaručuje držiteľovi jednorazový (ak nie je uvedené inak) vstup iba na to podujatie, na ktoré zaplatil vstupné zákazník, a ktoré je špecifikované na tele vstupenky.

13. Zaplatením vstupného na účet mojavstupenka.sk dôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi usporiadateľom (MADUKU s.r.o.) a zákazníkom, na základe ktorej je usporiadateľ povinný pri predložení ešte nepoužitej vstupenky s platným aktivačným kódom umožniť držiteľovi vstupenky prístup na podujatie v zmysle podmienok návštevy podujatia, ktoré zverejní usporiadateľ (ďalej len “zmluva”). 

IV. Zodpovednosť

1. Za konanie podujatia a za plnenie všetkých práv návštevníka vyplývajúcich mu z platných právnych predpisov a to tak v súvislosti s kúpou vstupenky ako aj v súvislosti s konaním a priebehom podujatia zodpovedá usporiadateľ podujatia to jest MADUKU s.r.o.

2. Návštevník je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky či sťažnosti vyplývajúce z kúpy vstupenky (vrátane nárokov zo zodpovednosti za vady a/alebo škodu, zranenia, smrť, chorobu) priamo u usporiadateľa (MADUKUs.r.o.) podujatia na jeho adrese uvedenej na vstupenke.

3. mojavstupenka.sk zodpovedá za riadne a včasné vystavenie vstupenky zákazníkovi.

4. mojavstupenka.sk nezodpovedá za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vstupenky a nie sú povinní poskytnúť držiteľovi vstupenky ani zákazníkovi náhradnú vstupenku.

5. Ak mojavstupenka.sk vznikne škoda spôsobená zákazníkom, držiteľom vstupenky, či návštevníkom, v súvislosti s používaním systému alebo poskytovanej služby z dôvodu nedodržania týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo všeobecných záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, je táto osoba povinná nahradiť vzniknutú škodu mojavstupenka.sk v plnom rozsahu.

6. mojavstupenka.sk nezodpovedá za nevyužitie vstupenky na podujatie.

V. Zrušenie a zmena podujatia

1. mojavstupenka.sk zodpovedá za zrušenie, zmenu alebo preloženie podujatia iba v prípadoch že podujatie bude zrušené na základe chyby usporiadateľa (MADUKU s.r.o.)

2. Oprávnené zmeny programu sú vyhradené.

3. V prípade zrušenia, preloženia podujatia alebo zmeny programu mojavstupenka.sk neuhrádza výdavky držiteľa vstupenky spojené s týmito zmenami (ubytovanie, cestovné náklady a podobne).

4. V prípade zrušenia podujatia má zákazník právo vstupenku vrátiť do 30 kalendárnych dní od pôvodného plánovaného dátumu konania podujatia. Pre vrátenie vstupenky je potrebné kontaktovať mojavstupenka.sk prostredníctvom kontaktného formulára na mojavstupenka.sk alebo na info@mojavstupenka.sk. Pre úspešné vybavenie vrátenia vstupenky je potrebné zaslať všetky údaje súvisiace s objednávkou vstupeniek v systéme (t.j. číslo objednávky, forma platby, identifikačné číslo platby, číslo bankového účtu, z ktorého bola objednávka uhradená).

5. V prípade preloženia podujatia na iný dátum sa platnosť všetkých vydaných vstupeniek na preložené podujatie automaticky prenáša na nový dátum bez nutnosti akejkoľvek akcie zo strany zákazníka alebo držiteľa vstupenky. Vstupenku na preložené podujatie má zákazník právo vrátiť do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia náhradného termínu konania podujatia na mojavstupenka.sk, ak sa toto podujatie neuskutoční skôr. Právo na vrátenie vstupenky na preložené podujatie zákazníkovi zaniká jeden kalendárny deň pred náhradným termínom podujatia, ak sa toto podujatie uskutoční skôr ako 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia náhradného termínu.

6. mojavstupenka.sk sa zaväzuje informovať o zrušení alebo preložení podujatia v čo najkratšom možnom čase na mojavstupenka.sk v sekcii Zmeny a zrušenia alebo na mojavstupenka.sk sekcia podujatia. Zároveň bude všetkých zákazníkov, ktorí si zakúpili vstupenku na zrušené alebo preložené podujatie informovať e-mailom.

7. mojavstupenka.sk  je  subjektom povinným vrátiť vstupné zákazníkom alebo držiteľom vstupeniek v prípade zrušeného podujatia.

8. Ak v informácii o zrušení alebo preložení podujatia na mojavstupenka.sk a v e-mailovej správe nie je uvedené inak, vrátenie vstupného na zrušené alebo preložené podujatie bude realizovať mojavstupenka.sk na účet zákazníka, ktorý zákazník použil na uhradenie objednávky na mojavstupenka.sk 

VI. Reklamačný poriadok

1. Predmetom reklamácie môže byť vadná Vstupenka zakúpená prostredníctvom mojavstupenka.sk

2. Vstupenka sa považuje za vadnú, ak nespĺňa náležitosti uvedené čl. III bode 2 písm. a) až g) týchto Všeobecných obchodných podmienok. Vadnú vstupenku je zákazník povinný bezodkladne reklamovať prostredníctvom kontaktného formulára na mojavstupenka.sk alebo e-mailom na info@mojavstupenka.sk

3. Reklamácia vstupenky bude vybavená do 3 pracovných dní e-mailom, alebo telefonicky, pokiaľ Zákazník uviedol svoje telefónne číslo.

4. Reklamáciu vstupenky nie je možné uplatňovať po uskutočnení podujatia.

5. Pokiaľ Zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým mojavstupenka.sk vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že mojavstupenka.sk porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na mojavstupenka.sk so žiadosťou o nápravu. Ak mojavstupenka.sk na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s mojavstupenka.sk je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/... ). Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak je vyčísliteľná hodnota sporu nižšia ako 20 € alebo ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

7. Ak je výsledkom konania zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu, ktorú medzi sebou strany uzatvoria. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu je pre strany sporu záväzná. Možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým však nie je dotknutá.

8. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

9. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Podanie návrhu však môže byť podmienené uhradením poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorá nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne.

10. Pri predaji vstupeniek prostredníctvom portálu mojavstupenka.sk nie je možné odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko podľa ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) tohto zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

VII. Osobné údaje

1. Zákazník má možnosť označením “Prihlásiť ma na odber noviniek” alebo kliknutím na tlačidlo “Prihlásiť sa” dobrovoľne súhlasiť s tým, aby spoločnosť MADUKU s.r.o. so sídlom Dlhá 819/31 949 01 Nitra, IČO: 54 071 577, DIČ:2121711614, IČ DPH: SK2121711614 registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v oddieli Sro, vo vložke číslo 55447/N spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, zakúpené produkty, za účelom informovania o nových produktoch, akciách a podujatiach.

2. mojavstupenka.sk osobné údaje neposkytuje žiadnemu sprostredkovateľovi. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu 3 rokov.

3. Zákazník je súhlas oprávnený kedykoľvek odvolať. Zákazník má tiež právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Osobné údaje môžu byť spracované manuálne, s použitím úplne automatizovaných alebo čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania.

VIII. Dôležité informácie

Upozorňujeme všetkých zákazníkov a držiteľov vstupenky, že v prípade, ak vstupenky predávané systémom mojavstupenka.sk kúpia u iných osôb, ako je mojavstupenka.sk, vystavujú sa riziku, že vstupenky zakúpene mimo systému mojavstupenka.sk sú falšované, podvodne nadobudnuté, neplatné, alebo predávané za neprimerane zvýšenú cenu.

 

mojavstupenka.sk ako sporiadatel, pred návštevou kontrolujú, či predložená vstupenka je platná, nefalšovaná, alebo či nie je podvodne nadobudnutá. Zároveň usporiadateľ podujatia, alebo mojavstupenka.sk, môžu skontrolovať, (ak to vyžaduje povaha podujatia) či sa meno držiteľa vstupenky, ktoré je uvedené na vstupenke, zhoduje s menom osoby, ktorá vstupenku predložila. Ak sa tieto mená nezhodujú, má usporiadateľ podujatia takejto osobe neumožniť vstup na dané podujatie. 

 

mojavstupenka.sk môže v jednotlivých prípadoch vyhradiť, že vstupenky predávané mimo mojavstupenka.sk budú považované za neplatné. V prípade kúpy takejto vstupenky môže byť jej držiteľovi z horeuvedených dôvodov neumožnené zúčastniť sa daného podujatia.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP upravujú práva medzi mojavstupenka.sk a používateľom, medzi mojavstupenka.sk a zákazníkom, medzi mojavstupenka.sk a držiteľom vstupenky a niektoré práva medzi mojavstupenka.sk a usporiadateľom podujatia.

2. Tieto VOP sú zverejnené na stránke mojavstupenka.sk.

3. mojavstupenka.sk je oprávnený jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia VOP z dôvodov objektívnej zmeny vonkajších právnych a trhových okolností, a to najmä v prípadoch, ak by ponechanie VOP v pôvodnom znení spôsobilo stratu a/alebo rast nákladov na strane mojavstupenka.sk, ktoré nebolo možné vopred predvídať. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese mojavstupenka.sk.

4. mojavstupenka.sk za zaväzuje o zmene, alebo doplnení VOP všetkých zákazníkov upozorniť e-mailom.

5. Návštevník a/alebo používateľ potvrdením záujmu o kúpu vstupenky na vybrané podujatie v systéme mojavstupenka.sk cez portál mojavstupenka.sk súhlasí so znením týchto VOP, s ktorými bol pri uzatvorení Zmluvy plne oboznámený a akceptoval ich.

6. Všetky vzťahy neupravené týmito VOP alebo Zmluvou sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Znenie týchto VOP v slovenskom jazyku je záväzné a má prednosť

7. Tieto VOP sú platné od 19.septembra 2023