Ochrana osobných údajov - MojaVstupenka.sk

Podmienky ochrany osobných údajov na mojavstupenka.sk

1 september 2023

V tomto článku nájdete informácie o použití a ochrane osobných údajov pri prehliadaní stránky mojavstupenka.sk a pri objednávaní vstupeniek na podujatia, ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky.


 1. Základné ustanovenia
 2. Správcom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je MADUKU s.r.o. so sídlom Dlhá 819/31 949 01 Nitra, IČO: 54 071 577, DIČ:2121711614, IČ DPH: SK2121711614 registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v oddieli Sro, vo vložke číslo 55447/N (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 3. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
  adresa: Dlhá 819/31 949 01 Nitra, Slovenská republika
  email: support@mojavstupenka.sk
 4. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 


 1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Spoločnosť MADUKU s.r.o. získava a spracúva osobné údaje v súvislosti s prevádzkovaním webstránky mojavstupenka.sk a predajom a distribúciou vstupeniek na niekoľkých miestach webovej stránky mojavstupenka.sk, a to nasledovne:

 1. Prihlásenie sa do newslettra:
  Dotknutý osobný údaj: e-mailová adresa.

Prihásiť sa do newslettra je na stránke mojavstupenka.sk možné týmto spôsobom:
1. kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa do newslettera" v pätičke každej stránky na mojavstupenka.sk
2. kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa do newslettera" na stránke košíka
v oboch prípadoch stránka presmeruje na prihlasovací formulár v službe MailChimp a po vyplnení e-mailovej adresy ju služba MailChimp s potrebným súhlasom umiestni do zoznamu odberateľov "mojavstupenka.sk Newsletter", ktorú prevádzkuje spoločnosť The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA).

Odhlásiť sa z newslettra je možné kliknutím na odkaz "Odhlásiť ma z newslettra" na stránke zákazníckeho profilu (https://mojavstupenka.sk/moj-profil). Ak si zákazník nevytvoril profil na stránke mojavstupenka.sk, z newslettra sa môže odhlásiť kliknutím na tento odkaz: https://mojavstupenka.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=2eb4c8552a52fb8778c6021ae&id=681c5a9966

 1. Kontaktný formulár na stránke www.mojavstupenka.sk
  Dotknuté osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo.

Poskytnuté osobné údaje sú nevyhnutné na kontaktovanie používateľa webstránky mojavstupenka.sk v akejkoľvek veci, s ktorou sa používateľ na prevádzkovateľa obráti. Tieto osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám.

III. Predaj vstupeniek
Dotknuté osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa, korešpondenčná adresa (pre doručenie fyzických vstupeniek), meno a priezvisko držteľa vstupenky, platobné údaje.

Pri zakúpení vstupenky je nevyhnutné spracovávať osobné údaje zákazníka pre správne poskytnutie našej služby predaja vstupeniek a pre vedenie účtovníctva. Tieto poskytnuté osobné údaje môžu byť použité aj na kontaktovanie zákazníka v prípade akýchkoľvek problémov pri spracovávaní objednávky, výhradne však spoločnosťou MADUKU s.r.o. Meno, priezvisko, e-mail a fakturačnú, resp. korešpondenčnú adresu (ak nie je totožná s fakturačnou) je nevyhnutné poskytnúť tretej strane, spoločnosti Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124 pre doručenie objednaných fyzických vstupeniek. Dotknuté údaje sa priamo importujú do aplikácie Slovenskej pošty - ePodací hárok, vďaka použitiu ktorého je možné sledovať pohyb jednotlivých zásielok.

 Platobné údaje súvisiace s platbou za objednávku, ak bola zvolená metóda platby bankovou kartou, alebo okamžitým bankovým prevodom, nespracúva spoločnosť Lístocheck, s.r.o. a nemá k nim žiadny prístup. Pri platbe bankovou kartou spracúva platobné údaje spoločnosť GOPAY s.r.o. so sídlom Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768 a pri okamžitých bankových prevodoch spoločnosť Pay Solutions, a.s., so sídlom Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, IČO: 47 866 233. Obe spoločnosti spracúvajú tieto údaje na základe svojich Všeobecných obchodných podmienok oprávnene a tak, aby bolo možné riadne sprocesovať platbu za objednávku.

Meno a priezvisko držiteľa vstupenky sú údaje nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu držiteľa vstupenky na podujatie. Tento osobný údaj neposkytujeme žiadnym tretím stranám.

 1. Prehliadanie stránky mojavstupenka.sk
  Dotknuté osobné údaje: cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený na počítači užívateľa za účelom uchovania záznamov. Na tejto webovej stránke používame cookies. Spájame informácie uložené v cookies s Vašimi osobnými údajmi počas Vašej návštevy na našej stránke, ak ste s tým vyjadrili súhlas.

 

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 - plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 - oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 - Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 1. Účelom spracovania osobných údajov je

 - vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 - zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 


 1. Doba uchovávania osobných údajov
 2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 - po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 - po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 


 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 2. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 - Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 - zaisťujúce služby prevádzkovania stránky mojavstupenka.sk a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním tejto stránky,
 - zaisťujúce marketingové služby.

 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje (e-mailovú adresu) do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb.

 


 1. Vaše práva
 2. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 - právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 - právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 - právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 - právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 - právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                            

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú v celom rozsahu súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Spoločnosť MADUKU s.r.o. si vyhradzuje právo zverejniť Vaše osobné údaje v prípadoch, v ktorých si to vyžaduje zákon. Spoločnosť MADUKU, s.r.o. sa zaväzuje, že získané osobné údaje bude chrániť pred ich náhodným, nezákonným poškodením, zničením, stratou, zmenou a pred nedovoleným prístupom a inými nedovolenými formami ich spracovania. Zároveň sa spoločnosť MADUKU s.r.o. zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.
 4. V prípade zmeny spôsobu ochrany osobných údajov uverejníme tieto zmeny na stránke mojavstupenka.sk. Spoločnosť MADUKU, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť spôsob zabezpečenia ochrany osobných údajov. O tejto skutočnosti budeme informovať na stránke mojavstupenka.sk
 5. V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás kontaktujte e-mailom na support@mojavstupenka.sk, alebo poštou na adrese MADUKU s.r.o. Dlhá 31, 949 01Nitra
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.9. 2023